YouTube פיתרונים

תוכנה חכמה לביצוע תוכניות קדסטר (תכניות חלוקה, גושים, תיעוד גבולות ותכניות לצורכי רישום) בתאימות מלאה לתקנות המדידה והמפרט הקדסטרי של המרכז למיפוי ישראל בנוהל חני"ת

תוכנת Pitron מבית פיתרונים מציעה פיתרון מושלם להכנת תוכניות חלוקה אנליטית, תוכניות גוש, תת”ג ותצ”ר בתוך סביבת ה- AutoCAD ו- BricsCAD, בתאימות מלאה לתקנות המדידה והמפרט הקדסטרי של המרכז למיפוי ישראל בנוהל חני”ת. מיכולות התוכנה לבצע ניתוח טופולוגי של השרטוט, לזהות בו את החלקות, לאתר ולסמן שגיאות בשרטוט ולהפיק ממנו את התוצרים הדרושים (חישוב ותיאום שטחים, תיאום חזיתות, סגירת פוליגונים אוטומטית, בניה אוטומטית של טבלאות גוש, תת”ג תצ”ר והעברה לגושים אחרים. התוכנה פועלת בהצלחה במאות משרדי מדידות וכן במרכז למיפוי ישראל ובמנהל מקרקעי ישראל.

חדש בגרסאות 2019: אשף מתקדם וידידותי לתפעול לביצוע תוכניות תת”ג ותצ”ר בקליק. ..

יכולות:

הפקת כל המידע הדרוש ישירות מהשרטוט, כולל חלקות וסדר פעולות.

הגדרת חלקות וחישוב השטחים.

הכנסה ומספור אוטומטי של מספרי חלקות בתוך החלקות.

זיהוי שגיאות בשרטוט, תוך דיווח וסימון השגיאות בגוף השרטוט.

בקרה על התאמת חישובי השטחים והאורכים לתקנות המדידה.

ביצוע תוכניות תצ"ר כולל אפשרות לתיאום שטחים לא פרופורציונאלי.

תצוגת עץ יוחסין לחלקות בתצ"ר (מהיכן נוצרה החלקה ומיהם חלקות האב שלה).

הכנסת מידות לחזיתות, נקודות ומספרי נקודות במקומות הדרושים.

ביצוע תאום שטחים בצורה אוטומטית (תצ"ר).

ביצוע תאום חזיתות.

יצירת טבלאות שטחים, קריאת וכתיבת קבצי חלקות בפורמטים שונים.

יצירת דוחות הקדסטר למיניהם  בפורמט  Wordו- Excel


תמיכה מלאה במפרט הקדסטרי של המרכז למיפוי ישראל בנוהל חני"ת 1.3.


דרישות מוקדמות:

התוכנה Pitron פועלת ע”ג פלטפורמת MapPit בלבד.

תוכנות משלימות