YouTube פיתרונים

תוכנה מתקדמת לשרטוט ועריכה המותאמת במיוחד לצורכי המודד והמתכנן.

תוכנת MapPit מבית פיתרונים מהווה השלמה חיונית לעבודת משרדי המדידות Iהתכנון בסביבת ה- AutoCAD ו- BricsCAD. התוכנה יוצרת מערכת אחידה ומקיפה לטיפול בסימבולים, בנקודות מדידה ובאלמנטים קוויים,  מאפשרת עבודה נוחה ויעילה במפרטים שונים כגון מפרט רישוי זמין, מפרט 827 (בזק, חברת חשמל, עריית תל-אביב), ניתן להוסיף מפרטים שונים כגון מפרט מבא”ת של משרד הפנים, מודיעין, מפרט רשות שדות התעופה ועוד).

יכולות:

התאמה אוטומטית לקנה-מידה

חיבור סקיצה ישירות מקובץ הנקודות (מעל 90% חיבור הסקיצה אוטומטית בקריאת הקובץ).

הכנסת נקודות, כיתובים, סימונים ואורכים לאורך קווים בשרטוט.

תיקון אוטומטי של התנגשויות בשרטוט באמצעות אופטימיזציה אוטומטית.

טרנספורמציה לתמונת רסטר.

שרטוט רץ וניצב מפנקסי שדה כולל תמיכה בקשתות,כולל תיאום וכולל דוח.

חישוב \ הצגת \ עריכת כלונסאות, מצב קיים מול מצב מתוכנן.

הכנסת מקרא לפי האלמנטים הקיימים בשרטוט.

עבודה במפרטים שונים והמרת שרטוטים בין המפרטים (מפרט MapPit, מפרט רישוי זמין ונוהל מבא"ת).

עוד ועוד …

מוכח:חיסכון של יותר מ-75% מזמן השרטוט והעריכה !

עבודה מלאה ב-AutoCAD או ב- BricsCAD

קריאה וכתיבה של קבצי נקודות בפורמטים שונים.

תיקון שרטוט DWG אוטומטית בקריאת קובץ נקודות (הזזת נקודות וקווים למקומם החדש).

סיבוב נקודות לאורך קווים בבחירת הקו (ניתן לסובב גם את כל השרטוט ביחד).

הכנסת בלוקים ריבועיים מ-3 נקודות (כגון ע.חשמל ריבועי, תא ניקוז ריבועי ועוד).

כלי עריכה אוטומטיים (הזזה\סיבוב ועריכת אטריביוטים (עברית מלאה)).

שלושה סוגים של טרנספורמציית הזזה בין מערכת קואורדינאטות מרשת ישנה\מקומית לרשת חדשה + יצירת דו”ח התמרה:
טרנספורמציית הזזה בלבד.
טרנספורמציית הזזה + סיבוב.
טרנספורמציית הזזה + סיבוב + מתיחה.

הכנסת טבלת קואורדינאטות(שליטה מלאה על מאפייני הנק’ להצגה בטבלה).

הכנסת גיליונות שונים לשרטוט + חלוקה לגיליונות.

התאמה מיוחדת לסטנדרטים ושיטות העבודה המקובלות בישראל.

דרישות מוקדמות:

התוכנה עובדת ע”ג הפלטפורמות AutoCAD 2000 – 2019 ו- BricsCAD 2017 – 2019.

תוכנות משלימות