YouTube פיתרונים

תוכנה מקצועית לתכנון דינאמי של חלקות, במגוון אפשרויות הזזה תוך כדי שמירה על המבנה הטופולוגי של החלקות וכולל תכנון חלקה\ות אוטומטי והגעה לשטח רצוי.

תוכנת AreaFlex היא כלי חזק ומקצועי לתכנון דינאמי ואינטראקטיבי של חלקות סגורות, תוך התחשבות באילוצי שטח ושמירה על המבנה הטופולוגי של החלוקה.

התוכנה מנתחת את המבנה הטופולוגי של השרטוט, ומזהה את החלקות הסגורות שבו. התוכנה מציגה את החלקות ושטחיהן, בשלב זה ניתן להזיז את חזיתות החלקות ולצפות בשטחי החלקות שמשתנים בצורה דינאמית או לבחור שטח רצוי לחלקה או מספר חלקות יחד ולתת לתוכנה להזיז חזיתות ולהגיע לשטח הרצוי בצורה אוטומטית.

1. הזזה “חופשית”: בצורת הזזה זו החזית או החזיתות שנבחרו זזות בכל הכיוונים, בהתאם לתזוזת הסמן.

2. הזזה מצב “נעול”: החזית זזה רק במקביל למיקומה הקודם.  אם נבחרו מספר חזיתות החזית שתקבע את הכיוון היא זו שנבחרה ראשונה.

3. הזזה “סיבובית”: בצורת הזזה זו העצמים שנבחרו לתזוזה נעים סביב נקודה מסוימת, בצורה מעגלית.

4. הזזת צמתים: בצורת הזזה זו נעה צומת בודדת או מספר צמתים יחדיו.  צומת היא מפגש של שני קווים או יותר.

 

יכולות:

  • שינוי חלקות אינטראקטיבי, תוך עדכון דינאמי של שטחיהן.
  • מגוון צורות הזזה, כולל הזזת צמתים הזזה סיבובית.
  • שמירה על המבנה הטופולוגי של החלקות.
  • הגדרת “שטח רצוי” והגעה אליו בצורה אוטומטית.
  • יצירת “מוני שטחים” שמראים שטח של מספר חלקות יחדיו, כולל אחוזים מהסה”כ.
  • אפשרות לביצוע UNDO בכל שלב בתהליך.

 

דרישות מוקדמות: 

התוכנה פועלת ע”ג פלטפורמת Pitron בלבד.

תוכנות משלימות